Setengah Cagak | suaramerdeka.com

Sabtu , 27 Mei 2017

Home » SmCetak » Setengah Cagak

Setengah Cagak

KOPI MURIA - Dening Alman ED

21 Maret 2017 0:07 WIB Category: SmCetak, Suara Muria A+ / A-
SM/dok

SM/dok

DIAWITI anane wara-wara pambiawara mubeng kutha, nek sesuk bengi ape ana tontonan ketoprak sing dipanggungna ngantek seminggu suwene neng Alun-alun Simpanglima Pati. Mula wong-wong sing neng warung angkringane Giyanto Mataram, ngisor ringin pojok lorwetan alun-alun mberah sing takok, tontonan ketoprak kok ngantek seminggu iku ana gae apa leh?

Sing nyauri takokan ngono iku wis pen ya Usro Ujrus, lha cah mahasiswa iku sakiki malah wis gandengan karo Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Penegakan Hukum Bakti Anak Negeri Pati, Agung Wododo.

Mula pengacara iku ya melok takok pisan karo Usro Ujrus, bareng ndungu ngantek bengi kok ijeh ana wong siaran keliling, sing nek ndek mengen diarani mbende. Dasar cah ujrus, bareng entuk bala anyar senengane mesti pamer apa hae sing diwerohi.

”Lho pripun leh Bos, punapa panjengan dereng ngertos napa ancen ethok-ethok mboten mireng nek tiyang-tiyang sing nggugat asile pilkada Pati niku tenggene sidange dimenangna kalih Mahkamah Konstitusi (MK). Ndungu padonane cah ujrus ngono iku mau, wong-wong sing neng lagek ngopi neng warung kono, mesti hae kelebu Agung Widodo mesti hae njomblak merga rumangsa kaget. ”Ndak ya leh, Sro.

Odhak ngandel, wong senanganmu nek padon iku nglenya lan mberah ngayawara, ijeh ketambahan nggedebus pisan,”ngono saurana salah sijine cah enom sing linggeh neng bunderan buk ngisor ringin, jejeran karo bakule. Namek kanggone Agung Widodo, saurane Usro Ujrus ngono iku ya odhak kaget merga wis pen mberah nggedebuse.

Ben ngonolah, pengacara iku malah ya melok padon pisan sing unine ngene, ”Lha nek gugatane wong-wong kotak kosong kok dimenangna karo MK, ya wong-wong sing sinau hukum tenanan koyok aku iki kudu rame-rame ngerek gendera setengah cagak.” Tutuge, mergane apa nek hukum sing dienggo dasar lan cekelan nyidangna gugatan pilkada apa aturan liya kabeh wis cetha, sapa sing kudune nduwe hak nggugat.

Nek basane wong-wong kenthuk kae harene ”legal standing,” mula ya isa angger wong warga negara republik iki, apa pihak sing ditentokna isa nyukupi syarate lan merga nduwe hak dienggo ngajokna penjalukan ngebarna perselisihan utawa sengketa utawa perkara neng ngarepe MK.

Tahmangka, ana wong sing dadi pengacare rombongan kotak kosong, wis muni lan nglengana nek ancen odhak nduwe ”legal standing.” Ngono iku tegese odhak kabeh wong utawa pihak nduwe hak ngajokna penjalukan neng MK, kejaba wongwong sing ancen bener-bener nduwe kepentingan hukum sing ancen isa njaluk.”

Genten saurane Usro Ujrus terus ngoyak, ”Lha nyatane MK nggih nampi gugatane pengacara kotak kosong ngaten kok, Bos.” Pengacara Agung Widodo genten nyauri ngene, wong sing ngajokna penjalukan namek odhak nduwe ”legal standing” ya mesti hae nampa putusan MK sing nyatakna penjalukane odhak isa ditampa. ”Eee….ee…, nggih Bos.

Niku dhak nek basa Landane ”niet ontvankelijk verklaard” (NOV). Leres, nggih Bos?. Margi penyuwunipun tiang-tiang kotak kosong gugatane saget ditampi MK, pramila kelompok niku menang terus pada bancakan, nganakna keramaian nggelar tontonan ketoprak ngantek pitung mbengi.

”Nek sing mbok padokna iku ancen bener tenan ngono Sro, aku wong sing sinau hukum iki kudu ngerek gendera setengah cagak. Iku buktine aku belasungkawa, nek hukum apa hae neng republik iki ijeh didelok sing nduwe kepentingan kae sapa, lan ya isa-isa malah ditambahi wani pira.”

Ngipi

Merga sing padonan awit mau pengacara karo mahasiswa, bangsane bakul toplek Yanto Topi apa bakule angkringan Giyanto Mataram, terus cah enom liyane odhak ana sing melok nyauri. Namek ben ngonolah, sing neng warung mberah melok ndungokna karo nyruput kopi apa tehe, ya ana sing nyedot udute karo dolanan HP.

Wong sing jengene Usro Ujrus nek padon iku ana-ana hae pasale, mula padonane pengacara Agung Widodo tetep diunggahi. ”Nek pemanggih kula kok mboten mekaten, Bos. MK menangna kelompok penggugat, margi kondange lembaga niku kersane makantar-kantar malih, sak sampunipun wonte hakim MK sing dicekruk KPK lantaran nampi suap.”

Penemu ngono iku ya odhak salah, wong kelompok kotak kosong hae nduwe bukti nek pasangan calon pilkada neng Pati, Haryanto-Saiful Arifin iku diarani muk entuk suwara 300.000. Namek nek kotak kosong iku menang merga entuke suwara ngantek 700.000 saka daftar pemilih tetep, sing mberahe sakjuta luweh. Usro Ujrus terus takok, ”Mekaten niku data saking pundi leh, Bos.

Wong kula inggih gadhah data, jumlah pemilih kathahe sakmanten niku ingkang mboten dateng nyoblos mawon wonten 141.800 tiang, margi surat undangane (C6) saking KPU Pati mboten saget dipun tampi kalih pemilih ingkang kathahe sakmanten niku, amargi tiang-tiange mboten wonten.”

Jumlah semanten niku inggih wonten ingkang sampun kapundut, pindah alamat, kesah bara lan sanes-sanesipun. ”Lha menawi mekaten, jumlah pemilih ingkang tetep niku dhak malah langkung kathah, Bos dereng ditambah malih suwara ingkang mboten sah.”

Genten pengacara iku takok ngene, ”Lha kowe kok isa muni nek gugaten pihak kothak kosong dimenangna MK?” ”Inggih niku, Bos ingkang kula raosaken mboten tinemu nalar. Namek mekaten inggih saget mawon, pasangan calon tunggal pilkada Pati niki bade pun damel ajar titis ngecakna hukum.” ”Hukum ya odhak isa ngono aaa…Sro.

Mulane aku mau wis madokna, ancen bener MK nampa lan nyatet perkara gugatan sengketa pilkada Pati. ”Lha inggih, pihak sing nggugat niku dimenangna mula niki bade nanggap ketoprak ngantos makaping-kaping margi bosbose niku, ancen remen ketoprak.

Punapa malih menawi ketoprake piyambak saget menggung neng alun-alun, prasasat mpun saget njaring langit.” Cah enom iku ya terus padon, ”Upami kok kotak kosong niku ancen dimenangna kalih MK sakestu, inggih mboten rugi.

Amargi angsalipun pados duwik ngantos dipun rewangi ngatong panas-panas wonten pinggir dalan, kersane dianggep tiyang sanes, iki lho pejuang demokrasi.” Pengacara Agung Widodo terus nyela, ”Mengko ndisik Sro.

Aku tak takok meneh, padonanmu kok malah, upami kotak kosong niku ancen sakestu dimenangna kalih MK, sing kabeh mbok padokna mau nalar lan benere piye. Kowe weroh tenan, apa padonane wong ndalanan?” Ditakoki ngono, Usro Ujrus malah cengengesan, wis ketok nek padonane cah enom iku nggedebus.

”Ha….ha….ha…ha…, Bos. Nuwun sewu, sedaya ingkang kula udhal wau ingkang leres niku namung ngipine kula ndek dalu.” Bareng ndungu padonane Usro Ujrus sing nglenya ngono iku, wong sak warung angkringan kabeh kelebu pengacara Agung Widodo misoh-misoh. ”Diancuk, dasar bocah ujrus ijeh odhak tata.” (34)

Comments

comments

Setengah Cagak Reviewed by on . [caption id="attachment_440722" align="alignleft" width="165"] SM/dok[/caption] DIAWITI anane wara-wara pambiawara mubeng kutha, nek sesuk bengi ape ana tontona [caption id="attachment_440722" align="alignleft" width="165"] SM/dok[/caption] DIAWITI anane wara-wara pambiawara mubeng kutha, nek sesuk bengi ape ana tontona Rating: 0
scroll to top